Processutformning

Vi bedriver tekniska utredningar och genomför projekt for att optimera processanläggningar i samband med nybyggnation eller optimering av befintlig anläggningar.

Energi- och processanläggningar såsom kraftvärmeverk eller avfallsbehandlingsanläggningar är baserade på komplicerade tekniska processer.

I samband med nybyggnation av en anläggning krävs att de ingående processerna optimeras för att nå en hög verkningsgrad och maximera nyttan av investeringen. Ofta delas en anläggning upp i olika entreprenader och i detta fall krävs en förprojektering som inkluderar en processoptimering för att tydligt kunna identifiera gränssnitt och garantier mellan de ingående entreprenaderna. Baserat på kunskaper inom processteknik och en stor erfarenhet av optimering och analys av olika typer av anläggningsprojekt kan vi bistå våra kunder med att utforma och optimera de ingående processerna.

Även en befintlig anläggning som varit i drift ett antal år kan ofta med enkla medel effektiviseras för att nå en bättre prestanda. Vi kan bistå våra kunder med att göra en kartläggning och nulägesanalys av den befintliga anläggningen för att i nästa steg föreslå åtgärder. Ofta handlar en initial kartläggning om att identifiera belastning, förväntad livslängd och driftsmarginaler på de olika ingående komponenterna i en industriell process. När en kartläggning är genomförd kan ett investeringsunderlag tas fram för föreslagna modifieringar.

Vi kan sedan slutligen hjälpa till att driva igenom de projekt som uppkommer till följd av analyserna.